Všeobecno-obchodné podmienky na rok 2015

Úvod:

 • Ponúkame tovar s kompletnými službami pre zákazníka:

 • Ponúkame široký sortiment tovaru, ktorý je trvalo skladom.

 • Objednávky nie sú obmedzené počtom, dodávame tovar od 1 ks až po kamiónové dodávky.

Zákazník má možnosť vybrať a zakúpiť si tovar priamo v Banskej Bystrici alebo si ho objednať cez našu internetovú stránku www.decobb.sk a nechať si ho doručiť na ním určené miesto.

 • Vyhotovujeme návrhy a projekty podľa želania zákazníka až po dovoz tovaru.

Zadanie objednávky:

 • Objednávky od zákazníkov akceptujeme len v písomnej forme pošta, e-mail, www/, aby sme vylúčili prípadné nejasnosti v dodávkach tovaru.

 • Za omyly v prípade nepresnej objednávky zodpovedá kupujúci a nevzniká mu nárok na reklamáciu.

Potvrdenie objednávky:

 • Na webovú objednávku Vám odpovie zodpovedný pracovník najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch, automatická odpoveď nie je potvrdením objednávky, má iba informatívny charakter.

 • V objednávke prosíme uviesť fakturačnú adresu, katalógové číslo, názov výrobku, požadované množstvo, spôsob, miesto doručenia a telefonický kontakt. Dodací termín bude nami následne potvrdený e-mailom prípade telefonicky.

Stanovenie ceny:

 • Naše ponúkané výrobky si môžete vybrať na webovej stránke www.decobb.sk , kde sú uvedené základné ceny, aktuálne akciové ceny a orientačné označenie dostupnosti tovaru. Akcie sú časovo obmedzené prípadne trvajú do vypredania zásob.

 • Ceny sú stanovené bez dopravy k zákazníkovi

 • Zľavy z ceny paliet, preložiek a kartónov sa neposkytujú.

Prevzatie tovaru:

 • pre tovar si môžete prísť osobne po potvrdení objednávky do predajne firmy v Banskej Bystrici.

 • pri odbere neucelenej paletovej jednotky tovaru odporúčame doviesť si vlastné vhodné obaly, do ktorých bude tovar nabalený, v prípade potreby poskytujeme zákazníkom nevratné kartóny na prevoz tovaru v cene 0,90 €+ DPH.

 • pri vlastnom odbere tovar nachystáme vopred.

 • Pri prevzatí tovaru, ktorý nie je platený v hotovosti, alebo bol uhradený proforma faktúrou a preberá ho iná osoba ako majiteľ alebo konateľ firmy, vyžadujeme splnomocnenie k nakládke potvrdené firmou, ktorá tovar objednala a predloženie identifikačných dokladov osoby, ktorá tovar preberá.

Doklady k zásielke

 • Každá zásielka obsahuje faktúru, dodací list, pri platbe v hotovosti príjmový doklad. Faktúru je možné zaslať aj elektronickou formou. Faktúra v elektronickej forme je plnohodnotným dokladom.

Prepravné podmienky:

 • Prepravu tovaru prostredníctvom prepravnej služby hradí príjemca podľa taríf prepravnej služby UPS s.r.o. odvíjajúcej sa od hmotnosti, objemu a regiónu kde je tovar doručovaný.

Táto cena bude vypočítaná pri odosielaní objednávky cez stránku www.decobb.sk

 • Pri objednávke väčšieho množstva výrobkov rozhoduje o spôsobe balenia /paleta, kartón/ dodávateľ, z dôvodu bezpečnej prepravy tovaru (spravidla skla).

 • Pri preberaní tovaru zaslaného zásielkovou službou popr. poštou je potrebné skontrolovať neporušenosť zásielky. Tovar pred doručujúcim vodičom rozbaľte a dôkladne skontrolujte. Doklady podpisujte len na základe kontroly. V prípade poškodenia zásielky, je nutné zásielku neprevziať a túto reklamovať písomne u prepravcu (pošta, prepravná služba )a ihneď kontaktovať odosielateľa. Ak zákazník prevzal tovar od prepravcu, prípadné reklamácie zavinené prepravou (zjavné poškodenie zásielky) si uplatňuje priamo u prepravnej služby, ktorá prepravu zabezpečila.

 • Paletové jednotky doručíme zákazníkovi vozidlami so sklopnou plošinou prípadne dodavkavými vozidlami do 3.5tony kde je nutný súčin objednávateľa pre vykladku z vozidla vysokozdvižným vozíkom. Tento spôsob je nutné dohodnúť vopred.

 • Tovar prepravovaný na paletách bude doručovaný a zložený na vopred pripravené miesto vhodné pre manipuláciu s ručným paletovým vozíkom s manipulačným priestorom min. 260 cm na výšku a 130 cm na šírku /tj. miesto pre 1 paletu/. V opačnom prípade bude tovar zložený na najbližšom vhodnom mieste. Vykládku tovaru z dopravného prostriedku zaisťuje odberateľ, alebo ním poverená dospelá osoba.

Zľavový systém:

 • Zákazník pri osobnom nákupe získa zľavu v podobe kupónu, ktorý môže využiť pri ďalšom nákupe najskôr na ďalší pracovný deň.

 • Platnosť kupónu je jeden rok od jeho vydania. Kupón je prenosný – t.j. nie je viazaný na osobu ani firmu a je použiteľný iba raz.

 • Pre uplatnenie kupónu je potrebné predložiť daný kupón.

 • Zákazníci, ktorých jednorazový odber bude nad 1000€ + DPH / môžu kontaktovať predajcov firmy DECOBB s.r.o. a dohodnúť s nimi individuálne podmienky. Tieto podmienky budú min. 1x ročne prehodnotené. V prípade nedodržania alebo závažného porušenia dohodnutých podmienok so strany odberateľa si firma vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť všetky dohodnuté zľavy.

 • Zľavy z ceny paliet, preložiek a kartónov sa neposkytujú. Za vratný obal sa považuje drevená paleta a plastová preložka. Kartóny nie sú vratným obalom.

Spôsob platby:

 • Úhrada faktúr je možná len v EURÁCH.

 • Osobný odber tovaru je podmienený platbou v hotovosti, platobnou kartou alebo vopred formou zálohového listu bez nároku na zľavu za hotovosť alebo vlastný odvoz.

 • Pri doručení tovaru sa platí formou dobierky kuriérovi prepravnej služby alebo na pošte, prípadne šoférovi našej spoločnosti v hotovosti , alebo vopred na zálohový list.

 • Zákazníci, ktorí majú vopred dohodnutý odber a platia tovar bankovým prevodom, majú splatnosť faktúr po individuálnej dohode so zodpovedným pracovníkom, ktorý prehodnotí doterajšie odbery a platobnú disciplínu. Zároveň im bude stanovený kredit / podľa hodnoty odobratého tovaru a maximálnej výšky neuhradených faktúr/. V prípade nedodržania platobnej disciplíny sa všetky dohodnuté zľavy a kredity rušia. Tovar, ktorý je dodaný zákazníkovi, zostáva majetkom firmy , až do zaplatenia celej hodnoty dodávky. Ak nebude dodržaný dohodnutý termín splatnosti, účtujeme penále 0,05% podľa Obchodného zákonníka a následne pristúpime k vymáhaniu pohľadávky právnou cestou.

Proforma faktúry – zálohové listy

 • V prípade, ak proforma faktúra nie je zaplatené do 5 pracovných dní od dátumu vystavenia a zákazník nereaguje na telefonické avízo, stráca nárok na rezerváciu tovaru a prípadné poskytnuté zľavy. Tovar je nutné odobrať do 7 pracovných dní po uhradení proforma faktúry. Ak nebude zaplatený tovar odobraný do 7 pracovných dní zo skladu, vyhradzujeme si právo účtovať manipulačný a skladovací poplatok vo výške 0,5 % za deň z hodnoty tovaru bez DPH.

Vrátenie paliet a plastových preložiek

 • Odvoz prázdnych paliet a plastových preložiek od odberateľa k dodávateľovi nie je zahrnutý v cene výrobku. Pri vrátení paliet požadujeme od zákazníka vypísaný dodací list s presným počtom vrátených paliet, dátumom, ŠPZ auta a menom vodiča, ktorý palety prevzal. Drevené palety, plastové palety a plastové preložky preberáme len v počte a v kvalite, ktoré zákazník odobral (paletové a preložkové konto jednotlivých zákazníkov je evidované ) od našej firmy a to v cene: drevená paleta 8,30 € + DPH, plastová paleta 30,– € + DPH, plastová preložka 3,30 € + DPH. Po prevzatí a kontrole kvality vrátených paliet a preložiek, bude na zhodné palety alebo preložky vystavený dobropis. V prípade výskytu nezhodných paliet alebo preložiek v dodávke, Vám na požiadanie zašleme fotodokumentáciu týchto paliet – preložiek elektronickou formou.

 • Nezhodné vratné palety a plastové preložky dodané zákazníkom do. uskladňujeme po dobu 30 dní od prevzatia a oznámenia dodávateľovi. Pokiaľ nebudú nezhodné palety odvezené v uvedenej dobe, vyraďujeme ich z evidencie, prípadne tieto zašleme zákazníkovi na jeho náklady.

 • Pre vrátenie paliet a plastových preložiek akceptujeme dobu 2 mesiacov od odobratia tovaru na týchto paletách a plastových preložkách.

Rôzne

 • Vnútorný povrch skla je po ukončení výrobného procesu čistý. Vplyvom následnej manipulácie, skladovania, prepravy a depaletizácie dodávateľ nemôže garantovať absolútnu čistotu vnútorného a vonkajšieho povrchu. Na základe týchto skutočností sa odporúča sklo pred použitím vhodným spôsobom upraviť (očistiť vodou a saponátom)podľa účelu použitia.

 • V prípade nákupu tovaru na ďalší predaj je potrebné informovať nás o tejto skutočnosti, pretože záručné listy nebudú potvrdzované nami - bude ich potvrdzovať predávajúci.

  V takomto prípade neplatí nasledovné:

a) záruka možnosti vrátenia tovaru
b) záruka vrátenia pe
ňazí
c) záruka výmeny tovaru

Tieto služby sú podľa občianského zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené

prepredaj konečnému spotrebiteľovi.

Reklamácie

 • Kvalita výrobkov je posudzovaná podľa platných noriem pre jednotlivé druhy výrobkov. Pri reklamácii ucelených paletových jednotiek je nutné priložiť doklad o nákupe, paletový lístok, vzorky reklamovaných výrobkov a písomné zdôvodnenie reklamácie. Chyby zjavné –napr. poškodenie dodávky – výrobkov, palety, rozdiely v množstve, zámena a pod. -treba reklamovať okamžite po prijatí dodávky, najneskôr však do 2 pracovných dní s priloženou fotodokumentáciou. Chyby skryté je možné reklamovať najneskôr do 2 mesiacov, vždy písomnou formou s priložením dôkazového materiálu.

 • Reklamácie na mechanické poškodenie výrobkov pri osobnom odbere nie je možné uplatňovať.

 • Rozdiely v množstve zistené po osobnom prebraní tovaru a podpísaní dodacieho listu, nie je možné akceptovať.

 • Ak chce zákazník vrátiť nepoškodený tovar bez udania dôvodu, môže tak urobiť iba po dohode so zodpovedným pracovníkom a to po uplinutí 30 dní.Tovar bude vykúpený za 50 % z predajnej ceny predloženého pokladničného dokladu.

 • V prípade ak zákazník pri výbere a preberaní tovaru tento tovar poškodí, je povinný uhradiť tovar v plnej hodnote.

 • Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 • Reklamovaný tovar je možné poslať doporučenou poštou alebo kuriérom, pričom náklady hradí kupujúci, prípadne tovar doručiť osobne. Predávajúci, resp. servisné stredisko informujú po ukončení reklamačného konania kupujúceho telefonicky, resp. písomne (e-mail, listová zásielka...) o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň ho vyzvú k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu. V prípade, že zákazník nemá záujem o osobné prevzatie tovaru z reklamácie, dodávateľ mu može tento tovar doposlať poštou alebo kuriérskou službou na náklady zákazníka.

 • SPOLU S TOVAROM JE KUPUJÚCI POVINNÝ ODOVZDAŤ PÍSOMNÝ POPIS ZÁVADY. V opačnom prípade nebude reklamácia riešená až do doby kedy tak kupujúci učiní. • Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý a podlľa možnosti v originálnom balení vrátane faktúry alebo pokladničného dokladu predávajúcemu . Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením

výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený

zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené

živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.Predávajúci vybaví

reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 60 dní od začiatku reklamačného

konania.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením origálného dokladu o zaplatení
a príslušenstva ,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, ohňom, statickou či atmosférickou

elektrinou alebo iným zásahom,

Týmito obchodnými podmienkami na rok 2015 s platnosťou od 1.1.2015 sa všetky

predchádzajúce podmienky rušia.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

vedenie firmy


Accept Site use cookies